fenwick basketball tournament. has breezed through the tourname